ภาพและกิจกรรมผู้บริหาร

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

กรมการพัฒนาชุมชน