หลักสูตร “เสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ”

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี  ประธานเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้  หลักสูตร  “เสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ”  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2562  โดยมีนางขวัญตา  พ่วงทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้กล่าวรายงาน   ณ   ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)