หลักสูตร “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ”  รุ่นที่  6

ศพช.เพชรบุรี :   เปิดโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน  หลักสูตร “วิทยากรผู้นำสัมมาชีพ”  รุ่นที่  6  ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 21  พฤศจิกายน 61  กลุ่มเป้าหมายจากอำเภอเมืองฯ    จังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองฯ อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร      รวม  100  คน   ณ ห้องประชุมทองอุไร   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)