ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของศูนย์ศึกษารีและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                 เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๐ กรมธนารักษ์ ได้พิจารณาอนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน ใช้ที่ดินและอาคารสิ่งก่อสร้าง บริเวณที่ทำการนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร สร้าง “สำนักงานพัฒนาชุมชนเขต ๗” ได้ ตามหนังสือ กรมธนารักษ์ ที่ กค ๐๔๐๓/๑๐๘๕ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๐ โดยให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามความเห็นของจังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากที่ดินดังกล่าว กรมประชาสงเคราะห์ได้มอบให้จังหวัดแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๑๙ ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ข้อ ๑๐ และสภาพนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร ได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๓ และกรมธนารักษ์ ได้อนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน ใช้พื้นที่จำนวน ๙๕ ไร่  ตามทะเบียนแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พบ ๑๖

               เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดอำนาจหน้าที่ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนเขตทุกเขต มีฐานะเป็นศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๑ – ๙ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนเขต ๗ เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๗”

               ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ปรับบทบาทภารกิจศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต ทุกเขต เป็น “ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน....” มีฐานะเป็นส่วนราชการภายในของสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๒๓ ก ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นมา

               รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ 7 ดังนี้

 ร.ต.อำนาจ                 อนันตชัย                  ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๑๗

 นางสาวอุษณีย์          พวงสุวรรณ               ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๑๙

 นายดุสิต                    เทพไพฑูรย์             ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๐

 นายประเสริฐ              แก้วนุ่ม                    ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๗

 นายประพันธ์              รัตนนิตย์                  ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๒๙

 นายดุสิต                    เทพไพฑูรย์            ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๑

 นายเสน่ห์                  เฉลิมผล                  ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๕

 นายเรวัติ                   ญาณศิริ                   ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๑

 นายปริยะ                  ศิริกุล                       ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๓๗

 นายสนิท                   รวมธรรม                 ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘

 นายพงษ์ศักดิ์           พิทักษ์                     ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๑

 นายวีระพงษ์            ชูชื่นกลิ่น                   ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒

นายสิทธิกร               จันทรวิบูลย์สุข          ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓

 นางสาวอัศนีย์          วัฒนประดิษฐ์            ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๖

 นายประสิทธ์             ศรีจ่รุพฤกษ์              ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙

นายบุญเอื้อ               โพชนุกูล                  ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐

 นายพงษ์นรินทร์       อัศวเศรณี                 ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒

                     รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ดังนี้

นางสาวอัธยา     ธเนศนิรัตศัย            ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖

นายเพิ่มพล        ธรรมสุภา                 ดำรงตำแหน่ง  พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘

นายธรรมนูญ      ไขว้พันธุ์                  ดำรงตำแหน่ง  ก.พ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔

นางวาสนา         ไขว้พันธ์ุ                 ดำรงตำแหน่ง  เม.ย. ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน

(Visited 1 times, 1 visits today)