โครงสร้าง/บุคลากร

วาสนา ไขว้พันธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

ขวัญตา พ่วงทอง /นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ /ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศพช.เพชรบุรี /หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อนุสรณ์ กาญจนวณิชย์ /นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศพช.เพชรบุรี/หัวหน้างานวิชาการ

ประสงค์ ลีลา /นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ /หัวหน้างานอำนวยการ

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อัญชิษฐา สิงสุทัศน์ /นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ชนิตา พารเวียไอเนท /นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

จ.ส.อ.ภัธภาม ทองมีสิทธิ์ /จพง.โสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

รติกร รัตนบงกต /นักทรัพยากรบุคคล(พนักงานราชการ)

งานวิชาการ

วาสนา ยึดเหนี่ยว /นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

วิวรรณ์ โสมากุล /นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วิเชษฐ์ เพชรรัตน์ /นักทรัพยากรบุคคล(พนักงานราชการ)

งานอำนวยการ

จิรัชยา ไชยสิทธิ์ /เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กนกวรรณ สุริโย /เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ศิริพร นิลเชษฐ /เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

เรไร สอาดเอี่ยม /พนักงานทั่วไป บ2

นายจรัล ม่วงไหมทอง /พนักงานขับรถยนต์ ส2

สุวรรณ มณฑา /พนักงานสถานที่ บ2

นายบุญสมฤทธิ์ ยาชมพู /พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

พนักงานจ้าง

ศิริพร เจริญไทย /พนักงานทั่วไป

โอภาส ชูชื่น /พนักงานทั่วไป

วันเพ็ญ ลานไพร /พนักงานทั่วไป

ศรีไพร ธนสารนันท์ /พนักงานทั่วไป

เอกฤธิ์ โสทน /พนักงานทั่วไป

สมพร นิลประเสริฐ /พนักงานทั่วไป

สิริมา มิตรดี /พนักงานทั่วไป

ส่วน คำศรี /พนักงานทั่วไป

พนักงาน โคก หนอง นา

นันท์ธพร ช้างสุวรรณ เรือนปิน

จันทา ปิ่นฟ้า

สำรอง ชัยรูป

ชลธิชา ท้าววงษา

วุฒิชัย โชคอำนวยลาภ

(Visited 1 times, 1 visits today)