โครงสร้าง/บุคลากร

นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งานพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอัญชิษฐา สิงสุทัศน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เจ้าพนักงานโสตทัศน์ศึกษาชำนาญงาน

นักทรัพยากรบุคคล

งานวิชาการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคล

งานอำนวยการ

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลูกจ้างประจำ

พนักงานทั่วไป บ2

พนักงานขับรถยนต์ ส2

พนักงานสถานที่ บ2

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

พนักงานจ้าง

พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานทั่วไป

พนักงานทั่วไป

เอกฤทธิ์ โสทน / พนักงานทั่วไป

(Visited 1 times, 1 visits today)