หลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  รุ่นที่ 1

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  รุ่นที่ 1 โดยมีนายธรรมนูญ  ไขว้พันธุ์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี  บรรยายเรื่องมุมมองผู้บริหารต่องานพัฒนาชุมชน และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562   โครงการดังกล่าวจัดระหว่างวันที่  11 – 13  กันยายน  2562  ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี 

(Visited 1 times, 1 visits today)