กิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” หลักสูตร การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน จัดการฝึกอบรมโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ระหว่างวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563

 

(Visited 1 times, 1 visits today)