พื้นที่ต้นแบบเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้นำชุมชนและบุคคลทั่วไป

คลิกรับชมเรียนรู้>>

>> ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยแห้ง

>> ฐานเรียนรู้การทำน้ำหมักรสจือ

>> ฐานเรียนรู้หัวคันนาทองคำ

>> ฐานเรียนรู้คนมีน้ำยา

>> ฐานเรียนรู้คนรักษ์น้ำ (การทำ EM Ball หรือ ระเบิดจุลินทรีย์)

>> ฐานเรียนรู้คนรักษ์แม่โพสพ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)