ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี : ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

           วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ศพช.เพชรบุรี ประชุมเตรียมความพร้อม การดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting วัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนให้บริการฝึกอาชีพประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะอาชีพระยะสั้น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          โดยมีประเด็นในการประชุม ดังนี้
            -แจ้งกำหนดการฝึกอบรม ดำเนินการระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2565
            -จำนวนกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ดำเนินการไตรมาสที่ 2 จำนวน 10 รุ่นๆละ 20 คน
            -รูปแบบการฝึกอบรม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
            -การเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
           ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานฝึกอาชีพประชาชนฯ พัฒนาการอำเภอ และพัฒนากร ในเขตพื้นที่บริการ ของ ศพช.เพชรบุรี ร่วมประชุมฯ ดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
    Change for Good
สุขทุกวัน@ศพช.เพชรบุรี
    เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
    ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)