ศพช.เพชรบุรี เพิ่มทักษะการออกแบบพฤติกรรม โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Government Innovation Lab : Gov Lab)

วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 07.30 – 10.30 น.
          นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาเเละพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ทีมนวัตกร (I – team) ร่วมอบรมเพิ่มทักษะและเรียนรู้ โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Government Innovation Lab : Gov Lab) กิจกรรมที่ 4 ออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 4.1 การออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่ โดยอาจารย์แพรวา สาธุธรรม อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทีมวิทยากรคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
           โดยการอบรมเพิ่มทักษะและเรียนรู้ โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (Government Innovation Lab : Gov Lab) กิจกรรมที่ 4 ออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่ กิจกรรมย่อยที่ 4.1 การออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่ ในวันนี้ ได้เรียนรู้การสะกิดพฤติกรรม เครื่องมือออกแบบพฤติกรรม กิจกรรมแบ่งกลุ่มระดมสมอง และสรุปบทเรียน อันจะเป็นการพัฒนานวัตกรรม ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
  Change for Good
      เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
      ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)