วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่การให้บริการตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา การบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชน งานฝึกอบรมและให้บริการด้านการฝึกอบรม งานสนับสนุนการจัดการความรู้ งานพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทาง และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย เขตพื้นที่การให้บริการ ตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การแบ่งเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552 กำหนดให้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี รับผิดชอบให้บริการในพื้นที่ 7 จังหวัด ประกอบด้วย 1.จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 13 อำเภอ 2. จังหวัดนครปฐม จำนวน 7 อำเภอ 3. จัดหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 8 อำเภอ 4. จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 อำเภอ 5. จังหวัดราชบุรี จำนวน 10 อำเภอ 6. จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 อำเภอ 7. จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 อำเภอ

พันธกิจ

1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของกรมฯให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 2. ศึกษา วิจัยและพัฒนางานพัฒนาชุมชน 3. ให้บริการประชาชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศด้านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4. ส่งเสริมและพัฒนา การจัดการความรู้ในการพัฒนาชุมชน 5. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในงานพัฒนาชุมชนในระดับพื้นที่ 6. พัฒนาการบริหารจัดการสถาบันฯ ตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (Goal)

1. บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน สามารถส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมืออาชีพ 2. ผู้นำชุมชน สามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ผลงานวิจัย สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์และภูมิสังคม 4. ภาคีและเครือข่ายการพัฒนาชุมชน สามารถนำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

1. การพัฒนาบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพและคุณธรรม สามารถเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 2. การพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3. การจัดการความรู้ 4. การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 5. การพัฒนาองค์กร 6. การพัฒนามาตรฐานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพและคุณธรรม สามารถเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

เป้าประสงค์ 1. พัฒนาบุคลากรทักษะวิชาชีพโดดเด่น มีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 2. พัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำงาน หรือแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 3. พัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและทักษะทางสังคม 4. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 5. พัฒนาบุคลากรให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถพัฒนาศักยภาพตนได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ (Strategy) 1. พัฒนาหลักสูตรให้มีความโดดเด่น 2. พัฒนาระบบและวิธีการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของนักทรัพยากรบุคคลด้วยวิธีการหรือเครื่องมือที่หลากหลาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าประสงค์ 1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร ทำการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชน 2. นำผลงานไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กลยุทธ์ (Strategy) 1. จัดทำแผนแม่บทด้านการวิจัยของกรมการพัฒนาชุมชนที่เป็นรูปธรรม 2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถทำงานวิจัยที่มีคุณภาพ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย รวมถึงการเผยแพร่สู่ระดับประเทศ และระดับสากลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 4. พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยเพื่อการบริหาร และการบริการ 5.) พัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอก

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การจัดการความรู้

เป้าประสงค์ 1. สถาบันการพัฒนาชุมชนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการองค์ความรู้ทั่วทั้งองค์กร โดยการพัฒนากลไกการบริหารองค์ความรู้ เเละสนับสนุนการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรต้นแบบด้านการจัดการความรู้ สร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน 2. พัฒนาคลังความรู้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาชุมชน 3.ผู้รับบริการและบุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และนำสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กลยุทธ์ (Strategy) 1. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ 2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการจัดการความรู้ 3. แสวงหาเเละพัฒนา องค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน 4. พัฒนาเเละส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากคลังความรู้การพัฒนาชุมชน (Excellence Center)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

เป้าประสงค์ 1. ให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานต่างๆ 2. สร้างความสัมพันธ์อันดี และเป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนและสังคม 3. พัฒนาผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ (Strategy) 1. สร้างระบบการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 2. พัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้วยการพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการฝึกอบรมที่มีคุณภาพ 3. พัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้วยการบริหารจัดการที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
(Visited 1 times, 1 visits today)