ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมประชาชน

นางวาสนา  ไขว้พันธุ์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี  พร้อมข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการยกระดับศูนย์ฝึกอบรมประชาชน ในการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการ ประเภท “การจัดกิจกรรม/จัดประชุม โรงละคร/โรงมหรสพ” ตามโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration: (SHA) โดยนางวาสนา  ไขว้พันธุ์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี  ให้คำนึงถึงความสะอาด ความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถเป็นต้นแบบให้คำแนะนำ ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน SHA  ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)