ปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  รุ่นที่ 2

นายธรรมนูญ  ไขว้พันธุ์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี  มอบรางวัลให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ทำคะแนนประเมินได้เต็มและปิดการฝึกอบรม   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  รุ่นที่ 2   ระหว่างวันที่  16 18  กันยายน  2562    ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี 

 

 

  

(Visited 1 times, 1 visits today)