ปิดหลักสูตร “เสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ”

นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานในการปิดและมอบวุฒิบัตรให้ผู้รับการอบรม ในโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้  หลักสูตร  “เสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ” และโครงการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินการคลังระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมีนายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี  ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2562  ณ   ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

 

(Visited 1 times, 1 visits today)