ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี : ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2/2565

             วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30น. นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้างานอำนวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ อาคารทองอุไร ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุร  โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้

1.การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

​​2.การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลภารกิจงานของตำแหน่ง เพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

​​3.การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Development Zones : SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model)

​​4.โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5.การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น

​​6.โครงการพัฒนาและยกระดับงานวิจัยของหน่วยงานฝึกอบรมในสังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน

​​7.การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการวิจัยและพัฒนาชุมชน ระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

​8.โครงการสร้างทีมนวัตกรรมภาครัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (Government Innovation Lab)

9.โครงการเสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

​10.การดำเนินการโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 34”

11.การดำเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
#ศพช.เพชรบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)