ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี : ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

            วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล หัวหน้างานวิชาการ นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดำเนินการระหว่างวันที่ 15 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ2 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

          1.มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการสามารถใช้เครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          2.ฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคและเครื่องมือส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์การปฏิบัติงานในบทบาทของผู้เอื้ออำนวยการพัฒนาโดยมีกลุ่มเป้าหมาย นักพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 44 ราย

Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565
ภาพ/ข่าว: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี
#ศพช.เพชรบุรี
(Visited 1 times, 1 visits today)