หลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  รุ่นที่ 2

นายธงชัย บุตรนุชิต ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562   ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  16 – 18  กันยายน  2562  ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี 

(Visited 1 times, 1 visits today)