หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “108 อาชีพแก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย” : การทำสบู่สมุนไพร

👉 นางวาสนา ไขว้พันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ประธานเปิดการฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพประชาชนระยะสั้น “108 อาชีพ“ แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย”  โดยมี นางสาวจิรัชยา ไชยสิทธิ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน วิทยากรในการให้ความรู้ สาธิต และฝึกปฏิบัติ “การทำสบู่สมุนไพร”  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ มีทักษะ สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครอบครัว ในช่วงภาวะวิกฤต covid-19  มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม รวมทั้งสิ้น 16 คน  ณ อาคารราตรี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)