โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  รุ่นที่ 1

นายธรรมนูญ  ไขว้พันธุ์  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี  มอบภารกิจและปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่  รุ่นที่ 1   ระหว่างวันที่  11 – 13  กันยายน  2562    ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒ

นาชุมชนเพชรบุรี 

(Visited 1 times, 1 visits today)