ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี : ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

22 กุมภาพันธ์ 2565 /

17:02 น.